درباره اینترفریز

Address :    - - 1st. Floor, No. 20,Arman Alley, Motahari St., Tehran, IRAN

Tel :

0098   21  

88438791 ---

0098   21  

88438761

Fax :

0098   21  

88430193

Website :

www.interfreeze-co.com

eMail :

nasser_pak25@yahoo.com

interfreeze79@gmail.com

Company Personals : :: N/A ::

 

درباره اینترفریز